bilgi@gelecekicinsozbizde.com

Gis Poster Sunum Formatı
Buradasınız: Anasayfa / Blog
GİS Poster Sunum Formatı
Bilimsel bir çalışmanın sonuçlarının görsel unsurlar ve anlamlı özetlemeler kullanılarak afiş boyutunda düzenlenmesi ile ortaya çıkan görsel ürün poster olarak adlandırılmaktadır.
GİS Poster Sunum Formatı

Bu tür posterler sözlü anlatımların yeterince olgunlaşmadığı ya da mümkün olmadığı durumlarda çok faydalı olabilecek ve kalıcı ürünler olarak akademik camiada önemli bir yer tutmaktadır.

Bir posterin hazırlanmasında öncelikle posterin içeriğinin bilimsel araştırma yöntemlerine uygun bir biçimde oluşturulması önemli bir yer tutar.
■ İçeriği olgunlaşmamış bir poster görsel olarak güçlü olsa da amacına ulaşmamıştır.
■ Bu sebeple posterin hazırlanmasından önce poster konusunun bilimsel araştırma tekniklerine uygun olarak tamamlanması doğru olan yöntemdir.

Posterin oluşturulmasında iki ana yaklaşım izlenebilir:
■ Ya önce görsel unsurlarla başlanır ve genel bir şema üretilir
■ Ya da öncelikle içerikle başlanır ve daha sonra görselleştirilir.

Her iki yaklaşımda da bir noktadan sonra posterin hedef kitlesi dikkate alınarak içerik ve görsellik iç içe geçer.

Bazen içerik dikkate alınarak görselik geri plana itilebilir. Bazen de görsellik dikkate alınarak içeriğin daha öz biçimde ifade
edilmesi gerekliliği ortaya çıkabilir.

Bu yaklaşımlar doğrultusunda tüm dünyada kullanılan yaygın bazı poster formatları ortaya çıkmıştır. Bunlardan en yaygınlarından birisi IMRAD’dır.

  • Introduction (Giriş),
  • Method (Yöntem),
  • Results (Sonuçlar),
  • Analysis (Analiz)
  • Discussion (Tartışma-Sonuç)

Başlık

■ Başlık alanında;

– Çalışmanın adı
– Yazarlar
– Çalıştıkları kuruluşlar
– Poster numarası olmalı

■ İlgi çekici olmalı
■ Çalışmanın içeriğini yansıtmalı
■ Başlık tek parça olmalı
■ 4-6 metreden okunabilmeli

Giriş

■ Kısa olmalı
■ Problemin tanımı ve değerlendirilmesi yapılmalı
■ Çalışmanın amacını içermeli

Materyal ve Metod

■ Bilinen yöntemler kısaca referans ile belirtilmeli
■ Alt başlıklar kullanılabilir
■ Kullanılan bilimsel yöntemler yazılmalı
■ Kullanılan yazılım geliştirme platformu ve yazılımları anlatılmalı

Bulgular

■ Çalışmada elde edilen tüm verilerin mutlaka verilmesi gerektiği düşüncesine kapılınmamalı
■ Gereksiz bulgular ile poster boğulmamalı
■ Veriler gruplandırılarak sunulmalı
■ Veriler hem tablo hem metin halinde sunulmamalı, biri tercih edilmeli
■ Veriler bilimsel yöntemle değerlendirilmeli

Sonuç

■ Posteri makaleden ayıran önemli farklılık Tartışma yerine Sonuç bölümünün olması
■ Poster bir makale olmadığı için ayrıntılı tartışma yazmaya gerek yoktur
■ Yapılan çalışmadan çıkarılan sonuçlara yer verilmeli

Kaynaklar

■ Kolay ulaşılabilir olmalı
■ Kişisel görüşlerden, görüşmelerden kaçınılmalı
■ Sayısı sınırlı tutulmalı
■ Basılmamış eserler, kişisel görüşmeler referans listesinde bulunmamalı
■ Baskıya kabul edilmiş olan eserler referans olarak kullanılabilir

Poster Boyutu

■ Posterin asılacağı alan ile uyumlu olmalıdır

– Alandan taşmamalı
– Çok küçük olmamalı

Poster ölçüsü 50*70 olarak tasarlanmalı ve GIS Sempozyumunda sergilenmesi için posteriniz bu ölçülere uygun
olarak basılmış olması gerekmektedir.

Şablon poster örnekleri için tıklayınız.